Etiske retningslinjer for NOVA Spektrum

NOVA Spektrum skaper og legger til rette for møteplasser for næringsliv, kulturliv og organisasjonsliv. Vi representerer en viktig kanal for salg, markedsføring og relasjonsbygging for et bredt spekter av bransjer og næringer, og har kunder og besøkende fra hele verden. Gjennom våre etiske retningslinjer beskriver vi hvordan vi forholder oss til våre kunder, samarbeidspartnere og forretningsforbindelser utover de konkrete bestemmelsene som gjelder for det enkelte avtaleforhold.

  • Vi er en åpen og tilgjengelig arena for alle virksomheter innen næringslivet, kulturlivet og organisasjonslivet, så vel som offentlig sektor. NOVA Spektrum har imidlertid ikke plikt til å akseptere ethvert kundeforhold og kan ensidig si nei til kunder, samarbeidspartnere og forretningsforbindelser uten nærmere begrunnelse for avvisningen.

  • Vi forholder oss lojalt til myndighetenes sanksjoner mot andre land basert på vedtak i Stortinget, EU, FNs sikkerhetsråd og andre internasjonale organer.

  • Ved henvendelser fra kunder, samarbeidspartnere og forretningsforbindelser som er hjemmehørende i, eller har nære forbindelser til, land som Norge ikke har et sikkerhetspolitisk samarbeid med, foretas det en individuell vurdering før avtaleinngåelse. Til bruk for vurderingene benyttes myndighetenes råd og anbefalinger.

  • Vi inngår ikke samarbeid med kunder, samarbeidspartnere og forretningsforbindelser som kan svekke eller skade NOVA Spektrums omdømme eller integritet.

  • Vi kan avvise kunder som har til hensikt å benytte NOVA Spektrum som arena for å fremme eller spre sensitive og kontroversielle budskap overfor en utvidet og/eller allmenn målgruppe.
     
  • Vi veileder våre kunder slik at synliggjøring eller distribusjon av sensitive og kontroversielle standpunkt, budskap, uttrykk, objekter eller annet som kan være støtende eller ha negative omdømmemessige konsekvenser for andre kunder, arrangementet eller NOVA Spektrum som helhet, unngås. Dersom kunden ikke retter seg etter anbefalingene fra NOVA Spektrum, og det foreligger fare for negative omdømmemessige konsekvenser, kan NOVA Spektrum heve avtaleforholdet.

Disse retningslinjene ble sist oppdatert 10.mai 2023.

Ved spørsmål i forbindelse med våre etiske retningslinjer kan leder for kommunikasjon og samfunnskontakt Iman Winkelman kontaktes (iw@novaspektrum.no).