Slik jobber vi med bærekraft i NOVA Spektrum

NOVA Spektrum har sluttet seg til FNs bærekraftmål og gjort arbeidet med bærekraft til en viktig del av den samlede virksomhetsstrategien. Våre møteplasser skal generere positive ringvirkninger for nærings,- kultur og organisasjonsliv, samtidig som vi jobber for å nå bærekraftmålene vi har satt oss.

Vårt arbeid på området for bærekraft er basert på utvikling og gjennomføring av konkrete aktiviteter og tiltak der vi i størst grad kan bidra til positiv utvikling basert på vår virksomhet. Vi har identifisert fem bærekraftmål som våre viktigste basert på vår ambisjon om å lede an i arbeidet med å skape flere møteplasser med enda større positive ringvirkninger i årene som kommer.

Hva bærekraftmålene betyr for oss

For NOVA Spektrum betyr FNs bærekraftmål nummer 8 at vi: Skal bidra til å skape enda større samfunnsmessige ringvirkninger lokalt, regionalt og nasjonalt gjennom vår aktivitet i årene som kommer. Samtidig skal vi drive på en ansvarlig måte og ta hensyn til miljø og sosialt samfunnsansvar i våre leverandør- og anskaffelsesprosesser.

For NOVA Spektrum betyr FNs bærekraftmål nummer 9 at vi: Skal sørge for å drifte, forvalte og utvikle våre eiendommer og bygg med mål om å redusere den samlede ressursbruken. Dette innebærer blant annet at vi skal drive et kontinuerlig forbedringsarbeid på områdene for energi, avfall og vann. Gjennom planleggingsfasen av Lillestrøm NXT og Spektrumkvarteret skal vi identifisere og velge gode løsninger som reduserer klima- og miljøbelastningen i størst mulig grad.

For NOVA Spektrum betyr FNs bærekraftmål nummer 11 at vi: Skal være en aktiv og engasjert medspiller for utviklingen av Lillestrøm som destinasjon og bosted sammen med kommunen, næringslivet, kultursektoren og andre som er opptatt av å være en drivkraft for positiv nærings- og samfunnsutvikling lokalt.

FOR NOVA Spektrum betyr FNs bærekraftmål nummer 12 at vi: Skal bidra til å redusere unødvendig forbruk både i vår virksomhet, og blant våre arrangører, utstillere, besøkende og gjester når de er på vår arena. Dette gjør vi gjennom å måle, analysere og iverksette tiltak som kan bidra til en nedgang i vår samlede ressursbruk – og sørge for økt gjenbruk – på relevante områder.

For NOVA Spektrum betyr FNs bærekraftmål nummer 17 at vi: Skal ta initiativ til, og legge til rette for, samarbeid med andre for å nå bærekraftmålene vi har satt oss. For NOVA Spektrum er leverandører, kunder og forretningsforbindelser med tillegg av kommunen, næringsorganisasjonene og ulike aktører i lokalsamfunnet viktige samarbeidspartnere.

Våre konkrete bærekraftmål

I tillegg til de overordnede bærekraftmålene, har NOVA Spektrum i egen virksomhetsstrategi for inneværende periode også definert flere konkrete bærekraftmålsettinger. Disse er:

NOVA Spektrum skal:

  • Redusere CO2-avtrykket med minst 20 prosent per besøkende

  • Fordoble antall arbeidsplasser skapt som følge av vår virksomhet

  • Fordoble den økonomiske verdiskapingen gjennom egen aktivitet og de positive ringvirkninger dette skaper i omgivelsene.

Vår tilnærming til arbeidet med bærekraft

Vi jobber med å oppfylle våre målsettinger på områdene for bærekraft og samfunnsansvar langs tre dimensjoner:

  1. Vi sørger for kontinuerlig forbedring av egen virksomhet med utgangspunkt i våre bærekraftmål.

2. Vi hjelper våre arrangører, utstillere og besøkende med å ta bærekraftige valg.

3. Vi samarbeider med andre for å oppnå fremgang på området for bærekraft.

Klima- og miljørapport for NOVA Spektrum

Vi har vært sertifisert Miljøfyrtårn siden 2012.

Du finner vår sist oppdaterte klima- og miljørapport lett tilgjengelig her.

Redegjørelse for gjennomførte aktsomhetsvurderinger i forbindelse med åpenhetsloven

Stiftelsen NOVA Spektrum er omfattet av kravene som følger av åpenhetsloven. Du finner vår redegjørelse for gjennomførte aktsomhetsvurderinger her. Redegjørelsen inngår også i Stiftelsen NOVA Spektrums årsrapport for 2022.

Ved spørsmål til redegjørelsen eller ønske om utvidet innsyn i henhold til kravene som følger av åpenhetsloven kan NOVA Spektrum v/leder for kommunikasjon og samfunnskontakt kontaktes.