Store ringvirkninger i eget nærområde

En ny rapport fra Samfunnsøkonomisk Analyse viser at møteplassene Stiftelsen NOVA Spektrum skaper og legger til rette for, gir store positive nærings- og samfunnsmessige ringvirkninger i eget nærområde i form av flere lønnsomme arbeidsplasser og økte inntekter til kommunen og felleskapet.

Samfunnsøkonomisk Analyse har på oppdrag for Stiftelsen NOVA Spektrum beregnet de økonomiske ringvirkningene av messene og arrangementene til NOVA Spektrum (tidligere Norges Varemesse). I tillegg har man sett på den samlede virksomheten til stiftelsen.

Ringvirkninger NOVA Spektrum:

1 062 fulltids-arbeidsplasser
1 milliard kroner
i årlig verdiskaping
2,9 milliarder
i salg fra utstillere på og i etterkant av messer


7 av 10 arbeidsplasser lokalt

Rapporten viser at arrangementene NOVA Spektrum skaper og legger til rette for, gir stor aktivitet i næringslivet lokalt og nasjonalt. Samfunnsøkonomisk Analyse har beregnet at NOVA Spektrums virksomhet i Lillestrøm bidrar til hele 1 062 fulltids-arbeidsplasser – hvorav hele 7 av 10 befinner seg i lokalområdet. Ett årsverk i NOVA Spektrum gir opphav til hele 9 (!) nye arbeidsplasser i omgivelsene.

De økonomiske ringvirkningene av NOVA Spektrums virksomhet er beregnet til å utgjøre rundt 1 milliard kroner i årlig verdiskaping. Verdiskapingen er størst lokalt i nærmiljøet til NOVA Spektrum med 677 millioner kroner. I tillegg oppstår det nasjonale ringvirkninger i andre deler av landet på om lag 321 millioner.

Møteplassene NOVA Spektrum skaper og legger til rette for gir et arbeidsplass- og verdiskapingsbidrag på mer enn 1 000 fulltids-arbeidsplasser og om lag 1 milliard kroner i årlig verdiskaping. Kilde: Samfunnsøkonomisk Analyse.

Det store lokale fotavtrykket til NOVA Spektrum henger nært sammen med alle besøkende som gjør nytte av lokale servicetilbud i forbindelse med sitt besøk til våre messer og arrangement. Handel, overnatting, service og servering er blant bransjene som spesielt nyter godt av at vi har et årlig besøkstall som tilsvarer det samlede innbyggertallet i Bergen og Trondheim til sammen.

I tillegg har messene og arrangementene store positive ringvirkningseffekter i de direkte verdikjedene NOVA Spektrum er en del av, og ofte representerer viktigste ledd i. Vi har et nært samarbeid med mange lokale bedrifter og tjenesteleverandører i regionen, og serverer kortreiste mat- og drikkeopplevelser fra produsenter i egen region på Lillestrøm Lobby. Mange bedrifter i nærområdet har store deler av sitt omsetnings- og fortjenestegrunnlag knyttet til aktiviteten i NOVA Spektrum.

Les også: Fersk kaffe fra eget nabolag i nye Lillestrøm Lobby >>

NOVA Spektrum er også selv en betydelig arbeidsgiver i nærområdet med 130 fast ansatte og et stort behov for ekstra medarbeidere i forbindelse med messer og arrangement. Summen av alle lønnsomme arbeidsplasser gir store skatteinntekter til både kommunen og fellesskapet.

Les mer: Møt fire unge medarbeidere som er på jobb for NOVA Spektrum – og resten av regionen >>

Hvert år er det mellom 4 – 500 000 tilreisende til Lillestrøm i forbindelse med messer, arrangement, konferanser og events i NOVA Spektrum.

Stor betydning for næringslivet over hele landet

For store deler av norsk næringsliv er messer og arrangement en av de viktigste kanalene for salg, markedsføring og relasjonsbygging. Samfunnsøkonomisk Analyse har beregnet at utstillerbedriftenes samlede salg på og i etterkant av messer, utgjør opp mot 2,9 milliarder kroner. I tillegg oppstår det langsiktige positive merkevareeffekter som har positiv betydning for næringslivets konkurransekraft. Samfunnsøkonomisk Analyse har beregnede den samlede verdiskapingseffekten av utstillerbedriftenes salg på og i etterkant av messer til å utgjøre nærmere 1 milliard kroner og mer enn 1 000 fulltidsarbeidsplasser.

Samfunnsøkonomisk Analyse anslår utstillernes omsetning i forbindelse med salg på og i etterkant av messene og arrangementene til å utgjøre opp mot 2,9 milliarder kroner. Bildet er fra MC-Messen.


Den samlede nytten utstillerbedriftene oppnår i form av salg, markedsføring og relasjonsbygging, gir opphav til arbeidsplasser og verdiskaping over hele landet blant alle virksomhetene som er representert som utstillere.

Ambisjon om fordobling av ringvirkningene

Stiftelsen NOVA Spektrum (NOVA Spektrum og Oslo Spektrum):

2 566 fulltids-arbeidsplasser
2,3
milliarder kroner årlig verdiskaping
2 X
arbeidsplasser og verdiskaping som ambisjon

Stiftelsen NOVA Spektrum eier og driver NOVA Spektrum i Lillestrøm og Oslo Spektrum i Oslo. Det årlige arbeidsplass- og verdiskapingsbidraget for stiftelsen utgjør 2 566 fulltid-arbeidsplasser og 2,3 milliarder kroner i årlig verdiskaping. Det økonomiske fotavtrykket tar i stor grad form av indirekte virkninger og positive overrislingseffekter blant bedrifter og virksomheter i økosystemet rundt NOVA Spektrum og Oslo Spektrum. Disse effektene innebærer at:

  • Hvert årsverk i NOVA Spektrum og Oslo Spektrum gir grunnlag for hele 9 årsverk totalt i egne omgivelser.

  • Hver krone i verdiskaping i Stiftelsen NOVA Spektrum, legger grunnlaget for mer enn 10 ganger så mye i samlet verdiskaping.

Stiftelsen NOVA Spektrum har i sin virksomhetsstrategi for inneværende periode en målfestet ambisjon om å fordoble den økonomiske verdiskapingen og antall arbeidsplasser skapt av egen virksomhet. Målene knytter seg både til virksomheten knyttet til NOVA Spektrum og Oslo Spektrum, så vel som by- og eiendomssatsningene Nye Oslo Spektrum og Lillestrøm NXT.

Om analysen

Rapporten “Økonomiske virkninger av NOVA Spektrum” er utarbeidet av Samfunnsøkonomisk Analyse på oppdrag for Stiftelsen NOVA Spektrum. Det økonomiske fotavtrykket er beregnet med utgangspunkt i både de direkte og indirekte virkningene av aktiviteten til NOVA Spektrum og Oslo Spektrum. I tillegg har man sett på overrislingseffektene av aktiviteten. Tall for sist tilgjengelige regnskapsår før pandemiperioden er benyttet som beregningsgrunnlag.

Vi gjør oppmerksom på at begrepet “verdiskaping” ikke må forveksles med “omsetning”. Med verdiskaping menes i denne sammenheng det økonomiske utkomme av en virksomhet som man sitter igjen med etter at man har justert for vareinnsats.

Ta gjerne kontakt med oss i forbindelse med spørsmål eller innspill relatert til ringvirkningsanalysen.