Fra parkeringsplass til en ny, moderne og grønn bydel – midt i Lillestrøm

Stiftelsen NOVA Spektrum er i full gang med å utvikle egne omgivelser til en ny, moderne og grønn bydel. Planene innebærer et fantastisk løft for fremtidens Lillestrøm.

– Planene våre innebærer en stor byutvikling som både vil komme innbyggerne, næringslivet og samfunnet til gode. Hele Lillestrøm vil få glede av at området rundt NOVA Spektrum blir et levende sentrumsområde med boliger, serveringssteder, handel og annen næringsvirksomhet.

Stiftelsen NOVA Spektrum har i mer enn seks år jobbet med ambisjonene for eget nærområde, og nå foreligger et helhetlig planforslag som Lillestrøm kommune fikk oversendt tidligere i år. Birgitte Aas Gaarder er prosjektsjef med ansvar for utviklingsplanene.      

– Like spennende som utviklingen av Bjørvika

Tidligere har Birgitte jobbet med utviklingen av store byutviklings- og eiendomsprosjekter som Tjuvholmen og Bjørvika-utbyggingen. Nå ser hun et stort potensial for at Lillestrøm kan bli en enda mer attraktiv kommune å bo, leve og jobbe i.

Birgitte Aas Gaarder leder arbeidet med utviklingen av planene for Stiftelsen NOVA Spektrum.

– Mange følger med på utviklingen av Lillestrøm og lar seg overraske over den store og positive utviklingen som har preget kommunen og byen.  NOVA Spektrum, eller «varemessa» som man fortsatt ofte sier på folkemunne, har siden 2002 vært en del av dette, og setter også Lillestrøm på kartet nasjonalt og internasjonalt. Nå ønsker vi å ta dette et steg videre gjennom å utvikle området til å bli en ny bydel der folk kan trives.  Det gjør vi ved en miks av ulike bygg og funksjoner som gjør at området blir spennende å bo, bruke og oppholde seg i.

Vi jobber hver dag med å skape møteplasser, og dette er også viktig for den nye bydelen. På samme måte som våre messer og arrangement bidrar til positive opplevelser og begeistring, skal vi sørge for at den nye bydelen gjør det samme. Dette prosjektet er minst like spennende som utviklingen av Bjørvika i Oslo, sier Birgitte begeistret.

Byscene, parker og torg

Det er mange enkeltelementer som gjør planene til Stiftelsen NOVA Spektrum spennende. Blant annet er det planlagt å etablere en ny byscene – omtrent på størrelse med Rockefeller – som gjør det mulig å skape flere og større konsertopplevelser i Lillestrøm. Området ligger også med bredsiden mot syd der det er lys, vann og et stort landskapsrom. Dermed kan vi bringe byen nærmere Nitelva og la disse flotte kvalitetene sette sitt preg på den nye bydelen.

Som del av planene inngår også nye Parkgata. Gata er planlagt med flere torg og plasser, og blir en viktig forbindelseslinje for myke trafikanter i området.

Birgitte mener også nye Parkgata inne i bebyggelsen, vil gi området et stort løft ved at det blir en gate med flere torg og plasser.  Og dette blir en ny forbindelseslinje for myke trafikanter østover mot Nesa, så Parkgata er derfor viktig for den fremtidige utviklingen av tilstøtende boområder ved Nesa.

Skal være attraktivt for alle

Det er få eller ingen andre store områder i Lillestrøm som ligger like gunstig til for å kunne utvikles,  som eiendommen til NOVA Spektrum. Med umiddelbar nærhet til Lillestrøm stasjon og bare noen minutters gange til bykjernen, egner området seg perfekt til en sentrumsutvidelse øst for jernbanelinja.  Dette er også i tråd med føringene i kommuneplanens arealdel.

Med utsikter til ytterligere befolkningsvekst og tydelige nasjonale og lokale ambisjoner på området for bærekraft, er det viktig at vi utvikler området ved NOVA Spektrum på en måte som gjør at vi svarer til de behovene som vi vet at Lillestrøm står overfor i årene som kommer. 

Vi ønsker å bidra til riktig fremtidig boligmiks og sørge for at flere kan bo nært buss- og togforbindelsene som gjør det enkelt og kjapt å pendle mellom hjem og jobb. Området vi utvikler, skal være attraktivt for alle, og bidra til gode liv for fremtidens innbyggere, forklarer Birgitte.

Området ved NOVA Spektrum ligger bare noen minutters gange unna Lillestrøm stasjon og bussterminalen.

Styrker Lillestrøm

I tillegg er det en annen viktig årsak til at Stiftelsen NOVA Spektrum er opptatt av å transformere dagens parkeringsplass til en ny bydel:   

Vi ønsker å forbli sterkt tilstede i Lillestrøm med vår virksomhet knyttet til messer, arrangementer, konferanser og events. Gjennom å utvikle våre egne omgivelser gjør vi Lillestrøm enda mer attraktiv som destinasjon, noe som styrker vår konkurransekraft i et marked der vi ikke bare konkurrerer med andre arenaer, men også mot andre nordiske og europeiske storbyer, om å få store arrangement til Norge. Skjerpet konkurransekraft er med på å trygge våre arbeidsplasser og bidrar til at vi kan skape og legge til rette for enda flere møteplasser med de positive ringvirkningseffektene dette gir for innbyggerne og næringslivet i regionen, sier Birgitte.

Illustrasjonen viser hvordan Stiftelsen NOVA Spektrum ønsker å utvikle sine egne omgivelser til en ny, moderne og grønn bydel i Lillestrøm.

Bred medvirkningsprosess

Gjennom et planforslag på mer enn 1300 sider har Stiftelsen NOVA Spektrum sørget for en helhetlig og gjennomførbar plan for utviklingen av eget nærområde. Våre ledestjerner «supergrønn», «supersosial» og «superskapende» har ført oss frem til en moderne bydel med fokus på mennesker og samhandling.

I forbindelse med planforslaget har det også vært en bred medvirkningsprosess med mange gode og konstruktive tilbakespill som på ulike måter har vært viktige i arbeidet frem mot det endelige forslaget. I tillegg har innbyggerne kunne følge arbeidet med planene gjennom åpne møter og presentasjon av prosjektet på Lillestrøm bibliotek. Her har man tatt i bruk VR-teknologi for å gi et så helhetlig og realistisk bilde av hva det er som foreslås. 

Både store og små har sett og opplevd planene for området ved NOVA Spektrum gjennom bruk av VR-briller. Bildet er fra Lillestrøm bibliotek der mange skuelystne hadde møtt opp for å se på planene og snakke med prosjektledelsen.

Viktig at alle får komme med sine innspill

Nå håper Birgitte at planforslaget kan gå på førstegangs høring slik at prosessen med å utvikle og ferdigstille planene for den nye, moderne og grønne bydelen i Lillestrøm kan komme videre:   

Vi ønsker å fortsette arbeidet med å utvikle Lillestrøm videre, men først må alle få si sin mening om forslaget vårt. Derfor er vi ivrige på å få forslaget ut på offentlig ettersyn.  Med konstruktive høringsuttalelser, så vil vi kunne foreta justeringer og sammen lykkes med å gjøre Lillestrøm enda mer attraktiv som bosted og destinasjon.  Dette ser vi frem til, avslutter Birgitte.

kommende events