Miljø og avfallshåndtering på NOVA Spektrum

NOVA Spektrum tar miljøansvar og har fokus på å tilrettelegge for et miljøvennlig messesenter sammen med deg som utstiller og arrangør.

Avfallshåndtering for utstillere
Avfallscontainerne finnes inne i messesentret under montering og demontering, under messen finnes avfallscontainere mellom hall C-D og D-E.

Avfall blir sortert i syv fraksjoner:
– Papp/papir
– Metall
– Trevirke
– Farlig avfall
– EE avfall
– Plast
– Restavfall

Blå containere er til restavfall, grønne containere er til papp/papir, det er egne stativ til plast og trevirke legges på paller.

Farlige kjemikaler
Arrangøren skal sikre at den enkelte utstiller har kjennskap til farlige kjemikalier og at disse kan erstattes med mindre farlige kjemikalier eller med annen metode (subsitusjonsprinsippet) Jfr. Produktforskriften FOR 2004-06-01 nr 922
Kjemikalieforskriften FOR-2001-04-30-433


Miljøtips til deg som utstiller på NOVA Spektrum

Her gir vi deg noen eksempler på tiltak som kan iverksettes for å ta vare på miljøet. Mange av tiltakene er bra både for miljøet og økonomien.

  • Vi oppfordrer våre utstillere til gjenbruk av utstillingsmateriell
  • Bruk leverandører med kort transportavstand
  • Velg maling og andre materialer som er minst mulig miljø belastende
  • Prøv å redusere avfallet på din stand
  • Bruk tosidig utskrift som standard på kopimaskin og printer
  • Kildesorter så mye dere kan: papir/papp, elektriske artikler, treverk, batterier, lysstoffrør, aluminium, glass, plast og matavfall
  • Sjekk dine leverandører sin miljøprofil og om de er miljøsertifisert
  • Slukk lyset på standen når messen er ferdig for kvelden
  • Sjekk mulighetene for kollektivtransport ved din messedeltagelse

Har du spørsmål angående miljø og avfall?
Vennligst ta kontakt med driftssjef Svein O. Solberg
Tlf: +47 913 09 405
E-post: sos@novaspektrum.no