Betingelser for utstillerforsikring

Forsikringsvilkår utstillerforsikring, inklusive transport. Länsförsäkringar SAK AB i samarbeid med NOVA Spektrum.

1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR
Forsikringen gjelder for forsikringstaker som eier av forsikret utstillingsgjenstand samt for leid utstillingsmateriale som utstilleren har ansvar for.

Annen enn forsikringstakeren / Forsikringen gjelder også for medutstillere, representerte bedrifter samt annen eier av forsikret utstillingsgjenstand når de ikke kan få erstatning gjennom annen forsikring.

2. NÅR FORSIKRINGEN GJELDER
Forsikringen gjelder for skade som har inntruffet i løpet av den tiden forsikringen har vært gjeldende.

Bestillingsfrist:
For at forsikringen skal være gyldig, må den bestilles senest tre dager før innflytting på messen.

Forsikring inklusive transport

 • begynner når utstillingsgjenstanden for gjennomføring av den forsikrede transporten forlater oppbevaringslokalene eller lagringsplassen for transport til utstillingsstedet,
 • fortsetter under normal transport samt dermed sammenhengende lasting, omlastning og lossing,
 • fortsetter under utstillingen og opphold i forbindelse med dette,
 • fortsetter under normal tilbaketransport uten urimelig opphold til bestemmelsesstedet, unntak p.7, 1 st,
 • opphører ved det av følgende tidspunkter som først inntreffer
 • utstillingsgjenstanden er innført på det tiltenkte oppbevaringsstedet,
 • utstillingsgjenstanden er mottatt av den forsikrede på annet sted,
 • den forsikrede har disponert over utstillingsgjenstanden på annen måte,
 • 30 dager har gått siden utstillingen ble avsluttet.

3. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER
Forsikringen gjelder innenfor EU/EFTA. For forsikringstakere utenfor EU/EFTA gjelder forsikringen bare på messeområdet.

4. FORSIKRINGSBELØP
Forsikringen gjelder opptil den forsikringsverdien som NOVA Spektrum har angitt. Forhøyelse av forsikringsbeløpet kan tegnes mot tilleggspremie.

5. EGENANDEL
Egenandelen er 1 000 NOK per skade-/tyveritilfelle. Ved innbrudd i og tyveri fra egne kjøretøyer/tilhengere er egenandelen 20 % av skadebeløpet, men minst 5 000 NOK.

6. HVA FORSIKRINGEN GJELDER FOR 
Utstillingsgjenstander og hjelpemidler til bruk ved utstillingen.

Under utstilling / Forsikringen gjelder for skade på eller tap av utstillingsgjenstander forårsaket av plutselig og uforutsett hendelse.

Under transport / Forsikringen gjelder for skade på eller tap av utstillingsgjenstander samt kostnader i «Gemensamt Haveri».

Ekstrakostnader utover angitt forsikret beløp erstattes med direkte kostnader pga. erstatningsbar skade, opptil 10 % av forsikringsbeløpet.

Emballasje / Skade på emballasje som skal brukes igjen, inngår.

7. HVA FORSIKRINGEN IKKE GJELDER FOR
Retur-/videretransport av varer solgt under messen. Forsikringen gjelder ikke for skade, tap eller kostnad som forårsakes av:

 • at reglementet til NOVA Spektrum eller det aktuelle messeanlegget ikke er fulgt
 • at eiendeler er oppbevart sammen med tom emballasje
 • at utstillingsgjenstanden ikke er emballert, pakket eller stuet på en formålstjenlig måte for transporten
 • til søling, slitasje, bleking, skraping, riping eller liknende
 • normal håndtering og bruk av gjenstanden
 • mangelfull beskyttelse mot normale værforhold
 • utstillingsgjenstandens egen beskaffenhet
 • klimabetinget temperaturpåvirkning
 • tids-, rente- eller konjunkturtap, tapt handelsgevinst, tap av marked eller annen indirekte skade
 • kostnad for borttransport og destruksjon av skadet gjenstand
 • krig, krigslignende hendelse, borgerkrig, revolusjon, opprør eller oppløp
 • atomkjerneprosess
 • skade pga. driftsavbrudd i kjøle- eller varmeanlegg

8. AKTSOMHETSKRAV

 • Standen må ikke forlates ubevoktet mens arrangementet/utstillingen holder åpent.
 • Den forsikrede eller dennes ansatte skal ta hånd om forsikret eiendom med aktsomhet og omsorg.
 • Tyveriutsatte gjenstander skal i størst mulig grad oppbevares i låst monter alternativt være fastlåst. Spesielt bør små, lettstjålne og verdifulle gjenstander oppbevares i låst monter.
 • Etter stengetid og etter avsluttet messe skal tyveriutsatte, verdifulle gjenstander i størst mulig grad være innlåst eller fastlåst. Er ikke aktsomheten oppfylt, kan erstatningen nedsettes. I visse tilfeller kan erstatning bortfalle helt.

9. FORSIKRINGSFORM
Forsikringen gjelder som dagsverdiforsikring, noe som innebærer at forsikringsverdien skal tilsvare dagsverdien ved skadetilfellet på forsikret eiendom.

10. TILTAK VED SKADE
Redningsplikt

Det påhviler forsikringstakeren å:

 •  avverge skade som kan forventes å være umiddelbart forestående,
 • begrense skade som allerede er inntruffet,
 • snarest mulig ta hånd om og beskytte skadet eiendom.
 • Forårsaker redningsplikten forhøyde kostnader, erstattes disse innenfor rammen av angitt maksimalt forsikringsbeløp dersom de med hensyn til omstendighetene har vært rimelige. Det påhviler forsikringstakeren å ivareta sine og forsikringsgiverens rettigheter mot transportør eller annen skadevolder.
 • Skademelding
 • Skade som kan medføre erstatningskrav, skal innmeldes så snart som mulig.
 • Ved større skader skal Länsförsäkringar SAK AB omgående kontaktes.
 • Dessuten skal den forsikrede ved skadeverk, tyveri, innbrudd, overfall eller annet lovbrudd snarest gå til politianmeldelse.
 • Erstatningskrav
 • Erstatningskrav skal framsettes til forsikringsgiveren snarest etter at skaden er inntruffet og senest 6 måneder etter at den forsikrede har fått kjennskap til skaden. Den forsikrede plikter å spesifisere erstatningskravet og på oppfordring oppgi en fortegnelse over forsikret eiendom – skadet og uskadet – med opplysninger om hver gjenstands verdi før og etter skaden.
 • Den forsikrede plikter på oppfordring også å underbygge erstatningskravet ved å oppgi de opplysninger som står til rådighet og ved å framskaffe verifikasjoner, bevis og annen dokumentasjon som trengs for å bedømme forsikringsgiverens erstatningsplikt og erstatningens størrelse. Kostnader for framsetting av erstatningskrav erstattes ikke.

11. SKADEVURDERINGSREGLER
Skade på eiendom vurderes til forskjellen mellom eiendommens dagsverdi umiddelbart før og etter skaden.

12. SKADESERSTATNINGSREGLER
Det påligger den forsikrede å underbygge at skade/tyveri er inntruffet samt også å underbygge verdien av den skadede eller tapte eiendommen. Dersom skadet eiendom bedømmes å kunne repareres, skal den forsikrede avvente anvisning fra forsikringsgiveren før reparasjon påbegynnes. Erstatning for skadet eiendom kan likevel aldri bli høyere enn eiendommens verdi umiddelbart før skaden inntraff. Forsikringsgiveren har alltid rett til å foreta besiktelse av den skadede eiendommen. Länsförsäkringar SAK AB har rett til å beslutte om skadet gjenstand skal gjenanskaffes eller om erstatning skal gis kontant. Dersom gjenanskaffelse ikke skjer, kan erstatningsbeløpet reduseres.

13. ALMINNELIGE AVTALEBESTEMMELSER
For denne forsikringen gjelder ellers Allmän Svensk Sjöförsäkringsplan fra år 2006.