Historien om 20 år i Lillestrøm for Norges Varemesse

I september er det 20 år siden Kong Harald foretok den høytidelige åpningen av det nye anlegget til Norges Varemesses i Lillestrøm.  De siste 20 årene har Norges Varemesse (nå NOVA Spektrum) hatt nærmere 6,8 millioner besøkende og over 100 000 utstillere. Dette har skapt store positive ringvirkninger i nærområdet.   

Både publikum, hornmusikk og rød løper var på plass da Kong Harald 4.september 2002 åpnet nye Norges Varemesse i Lillestrøm. Publikum var begeistret og daværende ordfører Andreas Hamnes sammenlignet etableringen av det nye messesenteret i byen med åpningen av Hovedbanen mellom Oslo og Eidsvoll (1854) og Stortingets vedtak om å legge ny hovedflyplass til Gardermoen (1992).  

Det nye og moderne messesenteret med et samlet utstillingsareal på hele 30 000 kvadratmeter var en stor investering allerede i datidens målestokk og hadde en total prislapp på drøyt 900 millioner kroner. Eller som styret i Norges Varemesse uttrykte det i årsberetningen for 2002:

Endelig har Norge fått et senter som ikke står tilbake for noe messe og kongressenter i Europa”.

Kong Harald foretok den høytidelige åpningen av det nye messesenteret i Lillestrøm 4.september 2002.

Nei til utbygging i Oslo

Det var på ingen måte gitt at Lillestrøm skulle bli valgt som nytt sted for etableringen av det nye messeanlegget.  I over 40 år holdt varemessen til på Sjølyst i Oslo. Økt behov for plass ledet derfor til flytteplaner etter en prosess som involverte politikerne i bystyret. En enstemmig byutviklingskomite sa nemlig 13. januar 1999 nei til utbyggingsplanene på Skøyen.

Dagen etter skrev media at Norges Varemesse mest sannsynlig ville flytte til Lillestrøm. Det var allerede inngått avtale om kjøp av tomt, og 9. november 2000 ble reguleringsplanen for området fra Lillestrøm jernbanestasjon til og med messetomten godkjent i kommunestyret. Kort tid etter kunne byggingen starte.

Historisk bilde av Norges Varemesse på Sjølyst i Oslo. Bildet er tatt i 1962. Foto: Nasjonalbiblioteket.

Storm av kritikk mot flytting til Lillestrøm

Flytteplanene skapte protester, og ledelsen mottok en storm av kritikk før de skulle ta sin endelige beslutning om valg av nytt sted for messeanlegget. Gjennom en artikkel i Finansavisen høsten 1999 advarer ulike bransjeorganisasjoner mot at Lillestrøm ligger avleggs til og vil påvirke arrangementene i negativ retning.  Lillestrøm blir omtalt som et utkantområde («bushen» for å sitere artikkelen ordrett) og det blir advart mot at utstillere og besøkende som er vant til at arrangementene i tilknytning messene hovedsakelig foregår i sentrum eller Oslo vest fremtidig må reise alt for langt.

Styret i Norges Varemesse vedtok likevel å gå videre med flytteplanene. Det ble samtidig igangsatt en prosess for å selge det eksisterende messesenteret, og 16.desember 1999 ble det inngått avtale om salg av lokalene på Sjølyst til OBOS/Veidekke. Dette området er i dag utviklet til en moderne og pulserende del av Oslo med boliger, kontorer og næring.

Bilde fra byggeperioden for det nye messesenteret i Lillestrøm.

Gratulerer med varemessa

På dagen for åpning av det nye messesenteret gratulerte Romerikes Blad Lillestrøm med det nye anlegget. Det ble samtidig gjort et tydelig poeng av at varemessa ville bidra til å gjøre Lillestrøm spesielt og Romerike generelt mer attraktivt, og at virksomheten representerte en katalysator for ytterligere næringsutvikling i regionen.

Åpning med pomp og prakt

Åpningen foregikk med pomp og prakt med kong Harald som en selvskreven hovedgjest. I tillegg deltok en rekke andre prominente gjester, blant annet et stort antall ambassadører fra ulike land og tidligere skuespiller Wenche Foss som leste ord for dagen under markeringen.

Noen år senere, i 2008, ble messesenteret utvidet med ytterligere en hall. I tillegg ble det etablert en kontorfløy over den nye hallen for å huse administrasjonen til Norges Varemesse.  

I 2021 byttet Norges Varemesse navn til NOVA Spektrum i forbindelse med sitt hundreårsjubileum.

Messesenteret i sin nåværende form. Bygget er på 70 000 kvm, hvorav messehallene utgjør 39 000 kvm.

20 år med positiv utvikling

Aftenposten skriver i en artikkel våren 2002 om ny optimisme i Lillestrøm etter år med handelslekkasje og konkurser. Lederen for den lokale næringsforeningen uttaler at Lillestrøm var «litt u-land» sammenlignet med andre deler av regionen. Dette snudde imidlertid med Stortingets beslutning om å bygge ny hovedflyplass på Gardermoen og at flytoget skulle gå gjennom Lillestrøm.

Ordfører Jørgen Vik leder en kommune som har vært i sterk utvikling de siste 20 årene. Her sammen med administrerende direktør i NOVA Spektrum Gunn Helen Hagen.

I samme sak trekkes etableringen av Norges Varemesse frem som en sterk drivkraft bak den positive utviklingen i området. Daværende ordfører Andreas Hamnes uttalte blant annet at ingen hadde trodde at det skulle bli bygget hotell og messeanlegg på et nedstøvet industriområde i kommunen. Nå skjer det! I samme sak skriver avisen om sterk befolkningsvekst og leiligheter til Oslo-priser som spretter opp «raskere enn løvetann» i Lillestrøm.

Store positive ringvirkninger

Siden messesenteret stod ferdig i 2002 har Lillestrøm hatt en eventyrlig utvikling.  Telemarksforskning konkluderte nylig med at Romerike har hatt den høyeste befolkningsveksten av alle regionene i landet de siste to tiårene, og at veksten i antall arbeidsplasser har vært svært sterk i Lillestrøm. Et forsiktig anslag på ringvirkningene til NOVA Spektrum viser at messe- og arrangementsvirksomheten bidrar til en årlig verdiskaping på 2,4 milliarder, med en samlet sysselsettingseffekt på drøyt 2 800 arbeidsplasser. Forsker Knut Vareide i Telemarksforskning skriver at NOVA Spektrum helt klart har vært en del av oppsvinget i Lillestrøm og området rundt.

Anne Lindmo, Ivar Horneland Kristensen, Ole Erik Almlid og Gunn Helen Hagen i samtale på scenen
I 2021 byttet Norges Varemesse navn til NOVA Spektrum.

Sterk utvikling

Historien viser at det på ingen måte var et feilgrep å flytte Norges Varemesse fra Sjølyst i Oslo til Lillestrøm på Romerike. Flyttingen ga rom for omfattende byutvikling i denne delen av Oslo –  til beste for innbyggerne og næringslivet i hovedstaden. Samtidig har etableringen i Lillestrøm bidratt til å gi hele Romerike et stort løft og gjøre Lillestrøm til noe mer enn et stoppested mellom hovedstaden og hovedflyplassen.  

NOVA Spektrum har også gjennom de siste 20 årene opplevd en sterk utvikling i antall utstillere og besøkende, og styrket sin virksomhet ytterligere. Per september 2022 er det lagt offensive planer for videre vekst, med arrangements-reservasjoner helt frem til 2028.  

Norge og verden møtes på vår arena i Lillestrøm.

Tidslinje for prosessen med flytting av virksomheten:

15.10.1998       

Opsjonsavtale på kjøp av 30.000m2 tomt av Otto Olsen AS (østre del av messeområdet der Hall E ligger i dag)

15.10.1998       

NV kjøper 20.106m2 tomt av Henry Johansen Ltd AS som leies ut til spedisjonsfirma frem til sommeren år 2000

28.10.1998       

Kjøp av Electrolux’ Norge AS’ festekontrakt med NSB, 15.999m2 bygg (nå hall D) på 29.389m2 tomt

29.10.1998       

Kjøp av 75.746m2 tomt (inkludert det som i dag er tomtene Portalen og Thon Arena) av NSB

16.12.1999       

Salgsavtale, Sjølyst messesenter til OBOS/Veidekke

30.06.2000       

SFT (Statens forurensingstilsyn) gir oss tillatelse til å starte opprensing på tomten, som var ferdig i desember 2000

09.11.2000       

Reguleringsplanen for området fra jernbanestasjonen til og med messetomten godkjennes i kommunestyret

19.12.2000       

Rammesøknaden ble godkjent i HUT (Hovedutvalg for teknisk/planutvalg)

August 2002     

Første messe i det nye bygget (Hall A, B, C og D) Gave- & interiørmessen

kommende events