Vårt mål er å bidra til at flere kan få en positiv opplevelse!

Sammen med Lillestrøm Kultursenter, LSK, SNØ og Strømmen Storsenter etablerer NOVA Spektrum et nytt billettfond. Ordningen innebærer at alle kan søke om fribilletter til de største opplevelsene i regionen.

– Vi håper at ordningen bidrar til at flere kan få en positiv opplevelse i eget nærmiljø. Samarbeidet om billettfondet er basert på en felles erkjennelse av at alle initiativtakerne representerer viktige opplevelsestilbud som mange har glede av, og som er med på å gjøre regionen attraktiv og spennende. Da er det også viktig å legge til rette for at flere kan få glede av tilbudet.

Administrerende direktør i Stiftelsen NOVA Spektrum Gunn Helen Hagen sier det er første gang de fem store opplevelsesbaserte aktørene i regionen går sammen om et slikt samarbeid.

Ordningen som Lillestrøm Kultursenter, LSK, SNØ, Strømmen Storsenter og NOVA Spektrum har utviklet i nært fellesskap, innebærer at alle kan søke om fribilletter til arenaene og arrangementene som aktørene tilbyr gjennom 2024. Samtidig er man tydelig på at barnefamilier og enkeltpersoner med utfordringer som har glede av en positiv opplevelse, vil bli prioritert. Ordningen retter seg i første omgang mot innbyggerne på Romerike.

NOVA Spektrum skaper og legger til rette for en rekke arrangement, utstillinger og events som bidrar til positive opplevelser for både store og små. Bildet er fra Camp Villmark som avholdes i NOVA Spektrum hvert år.

Tilgang til minnerike opplevelser

De siste årene har mange opplevd et stort hopp i egne levekostnader, og spesielt for lavinntektsfamilier kan det være krevende å prioritere andre utgifter enn de som er helt nødvendige.

– Tall viser at opp mot 10 prosent av barna som vokser opp på Romerike bor i en husholdning med vedvarende lavinntekt, og at det er et stort behov for ulike ordninger rettet mot denne gruppen. Vi kan ikke hjelpe alle med billettfondet. Samtidig vil flere enn ellers kunne få en positivt avbrekk fra hverdagen gjennom en fribillett som gir mulighet for en minnerik opplevelse, sier Hagen.

Søknadsbasert ordning

Initiativtakerne bak billettfondet har utviklet en felles søknadsportal som er tilgjengelig via hjemmesidene til NOVA Spektrum, LSK, SNØ, Lillestrøm Kultursenter og Strømmen Storsenter. Det er planlagt to tildelingsrunder i 2024 og antall fribilletter som tildeles, avhenger både av hvor mange søknader som kommer inn, og av hvilken kapasitet den enkelte aktør har. Billettfondet er i første omgang et prøveprosjekt med felles evaluering mot slutten av året før en eventuell videreføring i 2025.

Se hjemmesidene til billettfondet for søknadsfrister og øvrige vilkår.

kommende events