Retningslinjer for skjenking av alkohol på stand

  • Tillatelse/bevilling fra NOVA Spektrum må foreligge.
  • Skjenking av alkohol skal ikke forekomme med mindre det faller seg naturlig å by kunden på forfriskninger i forbindelse med et møte/salg.
  • Alkoholholdige drikker og lagring av dette skal ikke være synlig plassert.
  • Eventuelle bar moduler med tappetårn må være nøytrale, dvs. at merker som Ringnes, Lettøl, Hansa, Becks etc. skal være tildekket.
  • Bygges det opp disk/bar skal denne være tilbaketrukket og må ikke være bygd som en dominerende del av stand.
  • Alkoholholdige drikker skal ikke brukes som et salgsmoment eller virkemiddel for å tiltrekke gjester/kunder til stand.


Alkoholloven:
Vedlagt vil du også finne gjeldende paragrafer nedfelt i det Norske Lovverk vedrørende skjenking av alkohol.  Vennligst påse at alle utstillere har lest og forstått disse retningslinjene.

§ 1-5. Aldersgrenser
Salg, skjenking eller utlevering av alkoholholdig drikk gruppe 3 må ikke skje til noen som er under 20 år. Salg, skjenking eller utlevering av alkoholsvak drikk og alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 må ikke skje til noen som er under 18 år.

§ 8-9. Serverings- og drikkeforbud
Det er forbudt å drikke eller servere alkohol med mindre det foreligger bevilling til dette.


Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk


§1-1.

I denne forskrift legges følgende definisjoner til grunn:

– Alkoholfri drikk: Drikk som inneholder under 0,7 volumprosent alkohol

– Alkoholsvak drikk: Drikk som inneholder fra og med 0,7 til og med 2,5 volumprosent alkohol

– Alkoholholdig drikk gruppe 1: Drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol

– Alkoholholdig drikk gruppe 2: Drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol

– Alkoholholdig drikk gruppe 3: Drikk som inneholder fra og med 22 til og med 60 volumprosent alkohol.

§ 2-3.
Den som selger eller skjenker alkoholsvak drikk og alkoholholdig drikk i gruppe 1 og
2 må ha fylt 18 år, og den som selger eller skjenker alkoholholdig drikk i gruppe 3 må ha fylt 20 år.

§ 2-4.
Salg, utlevering og skjenking av alkoholsvak drikk og alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 må ikke skje til personer under 18 år, ansatte på stand har ved tvil om alder rett og plikt til å kreve legitimasjon.

§ 4-2.
Det må ikke skjenkes alkoholholdig drikk til person som er åpenbart påvirket av rusmidler, eller skjenkes på en slik måte at vedkommende må antas å bli åpenbart påvirket. Sitter flere personer sammen og en eller flere av dem er åpenbart påvirket av rusmidler, må det ikke serveres alkoholholdig drikk til noen av dem før den eller de påvirkede er fjernet.

§ 4-3.
Det må påses at personer som ikke fyller alderskravene i alkoholloven § 1-5 ikke drikker alkohol som skjenkes andre gjester.

§ 4-4.
Det må påses at gjestene ikke nyter medbrakt alkoholholdig drikk, eller medtar alkoholholdig drikk når de forlater skjenkestedet.

§ 14-1.
Reklame for alkoholholdig drikk er forbudt.
Forbudet gjelder også bruk av vare- eller firmamerke eller kjennetegn for alkoholholdig drikk, forutsatt at en ikke uvesentlig del av dem reklamen henvender seg til må antas å ville oppfatte den som reklame for alkoholholdig drikk.

Forbudet gjelder også reklame for andre varer med samme vare- eller firmamerke eller kjennetegn som alkoholholdig drikk, med mindre varen har et eget distinkt varemerke/-kjennetegn. Når varen har et eget distinkt varemerke/-kjennetegn, kan det i reklame i tillegg gis opplysninger om vare- eller firmamerke eller kjennetegn, med mindre en ikke uvesentlig del av dem reklamen henvender seg til må antas å ville oppfatte den som alkoholreklame. Varer som nevnt i første og tredje ledd må heller ikke inngå i reklame for andre varer eller tjenester.