Status bærekraft for NOVA Spektrum: På god vei, men fortsatt potensial for mer

Nye tall viser at NOVA Spektrum er på rett vei når det gjelder egne ambisjoner på området for bærekraft, og at målet om å redusere CO2-avtrykket med minst 20 prosent per besøkende er innen rekkevidde. Samtidig er det et stort potensial for å gjøre enda mer.  

– Stiftelsen NOVA Spektrum har etablert tydelige og etterprøvbare mål når det gjelder sosial og miljømessig bærekraft. Dette inspirerer og motiverer oss til stadig å forbedre vår virksomhet på en måte som kommer både våre kunder og samfunnet til gode, sier administrerende direktør Gunn Helen Hagen.

På området for sosial bærekraft har Stiftelsen NOVA Spektrum etablert en offensiv ambisjon om å fordoble antall arbeidsplasser skapt av egen virksomhet, og å doble den økonomiske verdiskapingen gjennom egen aktivitet og de positive ringvirkninger dette genererer i egne omgivelser. Ambisjonen henger direkte sammen med FNs bærekraftmål nummer 11 om anstendig arbeid og økonomisk vekst, og med FNs mål om bærekraftige byer og lokalsamfunn.

2 566 fulltidsarbeidsplasser og 2,3 milliarder i årlig verdiskaping

Samfunnsøkonomisk Analyse har gjennomført en egen ringvirkningsanalyse som fastslår at aktiviteten til NOVA Spektrum og Oslo Spektrum (begge eid av Stiftelsen NOVA Spektrum) bidrar til hele 2 566 fulltids-arbeidsplasser og 2,3 milliarder kroner i årlig verdiskaping. Hvert årsverk i stiftelsen legger grunnlaget for hele 9 årsverk totalt i egne omgivelser. 7 av 10 arbeidsplasser er i eget nærområde, og mange befinner seg i bransjer som handel, service, transport, servering og overnatting.

Les mer: Store ringvirkninger i eget nærområde >>

Hvert årsverk i Stiftelsen NOVA Spektrum legger grunnlaget for hele 9 årsverk i egne omgivelser.

Rapporten Samfunnsøkonomisk Analyse har utarbeidet på oppdrag for Stiftelsen NOVA Spektrum er basert på sist tilgjengelige regnskapstall og siste normale driftsår før koronapandemien. Tallene for 2019 vil bli lagt til grunn for å måle utviklingen fremover i tid når det gjelder måloppnåelse på området for sosial bærekraft.

Les også: Møt menneskene som skaper positive ringvirkninger >>

Ambisjon om å kutte eget klimaavtrykk med minst 20 prosent

På området for miljømessig bærekraft har Stiftelsen NOVA Spektrum satt seg som mål å redusere CO2-avtrykket per besøkende med minst 20 prosent de neste årene. Målet henger direkte sammen med FNs bærekraftmål nummer 12 om ansvarlig forbruk og produksjon.

FNs bærekraftmål nummer 12 om ansvarlig forbruk og produksjon er et av fem bærekraftmål Stiftelsen NOVA Spektrum har sluttet seg til.

Nye tall som også er tilgjengelig i NOVA Spektrums klima- og miljørapport for 2022, og der utslippsberegningene er basert på Miljøfyrtårnportalen og den internasjonale standarden for klimaregnskap, viser at man er på god vei mot å nå dette målet:

  • For 2022 var det samlede CO2-avtrykket 2,58 kg per besøkende. Dette innebærer en reduksjon på 2,1 kg per besøkende målt mot året før. Tallene for 2021 er imidlertid preget av at dette var et år med sterkt redusert aktivitet på grunn av koronapandemien.

  • Målt mot siste normale driftsår før pandemien, er CO2-avtrykket per besøkende redusert med om lag 22 prosent.  Også målt mot gjennomsnittlig utslipp per besøkende i perioden 2017-2019, viser tallene for 2022 at klimaavtrykket til Stiftelsen NOVA Spektrum har gått ned.

De kommende årene er det en ambisjon om å bringe klimagassutslippene per besøkende ytterligere ned med tallene for 2022 som referanseår.

Konkrete tiltak gir gode resultater

De største driverne som påvirker klimaavtrykket til Stiftelsen NOVA Spektrum, er virksomhetens energiforbruk og samlet avfallsmengde i forbindelse med messer, arrangementer, konserter og events. På begge disse områdene er det gjennomført flere konkrete tiltak for å redusere klimaavtrykket. I tillegg er det ulike pågående initiativ der man blant annet ser på hva som skal til for å bli mer selvforsynt med 100 prosent ren energi.

Gjennom konkrete tiltak på områdene for blant annet avfall og energi kan stiftelsen NOVA Spektrum oppnå betydelige miljø- og klimagevinster.

På god vei, men fortsatt mye ugjort

Både på området for sosial og miljømessig bærekraft er Stiftelsen NOVA Spektrum på rett vei. Samtidig er det et stort potensial for å iverksette enda flere tiltak og aktiviteter for å redusere samlet utslippsbelastning per besøkende. NOVA Spektrum jobber med dette langs tre spor:

  • Vi sørger for kontinuerlig forbedring av egen virksomhet med utgangspunkt i våre bærekraftmål.

  • Vi hjelper våre arrangører, utstillere og besøkende med å ta bærekraftige valg.

  • Vi samarbeider med andre for å oppnå fremgang på området for bærekraft.


Er du interessert i å lese mer om vårt arbeid på området for bærekraft, anbefaler vi deg å besøke våre bærekraftsider. Her finner du også vår sist tilgjengelige klima- og miljørapport lett tilgjengelig.

kommende events